-​តំលៃ $30 ក្នុងមួយបន្ទប់​សំរាប់មនុស្ស 4 នាក់ ។

-​តំលៃរួមបញ្ចូលនូវការប្រើប្រាស់គ្រាប់ប៉ាល់គ្មានដែនកំនត់។