តំលៃរួមបញ្ចូលនូវការប្រើប្រាស់គ្រាប់ប៉ាល់គ្មានដែនកំនត់។

– ១នាក់ តំលៃ $២០ ក្នុងមួយបន្ទប់។
– ២នាក់ តំលៃ $២៥ ក្នុងមួយបន្ទប់។
– ៣នាក់ ឬ៤នាក់ តំលៃ $៣០ ក្នុងមួយបន្ទប់។