តារាងតំលៃ ៩ រន្ធ ១៨ រន្ធ ២៧ រន្ធ ៣៦ រន្ធ
ថ្ងៃធម្មតា(តំលៃទីលាន) $62 $ 90 $ 130 $ 170
ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍/ ថ្ងៃបុណ្យជាតិ (តំលៃទីលាន) $ 72 $ 115 $165 $205
តំលៃខេឌី $ 15 $15 $22,50 $30
តំលៃឡានបើកក្នុងទីលាន $ 18 $35 $53 $70

រាល់តំលៃខាងលើ ត្រូវបានរួមបញ្ចូលអាករពិសេស10% និងពន្ធអាករបន្ថែម10%

  • ខេឌីត្រូវយកជាចាំបាច់
  • ឡានបើកក្នុងទីលាន (ជាជម្រើស) អាចជិះបាន២នាក់ អតិបរមា
  • ការកក់ពេលវេលាដែលអាចលេងបាន គឺអាស្រ័យទៅលើម៉ោងដែលទំនេរ
  • រាល់តំលៃខាងលើមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី​ 01 ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ 2024
  • ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតំលៃដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន

ការជួលក្លឹប: វីអាយភី (Titleist): $60 ក្នុងមួយឈុត, ស្តង់ដា (Slazenger) $30 ក្នុងមួយឈុត