តារាងតំលៃ ៩ រន្ធ ១៨ រន្ធ ២៧ រន្ធ ៣៦ រន្ធ
ថ្ងៃធម្មតា(តំលៃទីលាន) $57 $ 85 $ 125 $ 155
ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍/ ថ្ងៃបុណ្យជាតិ (តំលៃទីលាន) $ 67 $ 110 $160 $200
តំលៃខេឌី $ 15 $15 $22,50 $30
តំលៃឡានបើកក្នុងទីលាន $ 15 $30 $45 $60

រាល់តំលៃខាងលើ ត្រូវបានរួមបញ្ចូលអាករពិសេស១០% និងពន្ធអាករបន្ថែម១០%។

  • ខេឌីត្រូវយកជាចាំបាច់។
  • ឡានបើកក្នុងទីលាន (ជាជម្រើស) អាចជិះបាន២នាក់ អតិបរមា។
  • ការកក់ពេលវេលាដែលអាចលេងបាន គឺអាស្រ័យទៅលើម៉ោងដែលទំនេរ។

ការជួលក្លឹប: វីអាយភី (Titleist): $៥០ ក្នុងមួយឈុត, ស្តង់ដា (Slazenger) $២៥ ក្នុងមួយឈុត។