ក្លឹបវាយកូនហ្គោលហ្គាឌិន ស៊ីធី  ជារមណីយដ្ឋានទីលានវាយកូនហ្គោលដែលមាន ១៨ ឡូត៍ មានរចនាបថ ផ្តល់ជូននូវទីលាន​ដែលមាន​ឧបសគ្គ​យ៉ាងខ្លាំងក្លា រួមជាមួយនឹងឧបសគ្គទឹកដែលត្រូវបានរកឃើញយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅតាមឡូត៍នីមួយៗ ក្នុងទីលានវាយ​កូន​ហ្គោល។

៧២ផា រមណីយដ្ឋានទីលានវាយកូនហ្គោលជើងឯក

  • ចំនុចផ្តើមពណ៌ខ្មៅ: ៧,២៥៨ យ៉ាដ
  • ចំនុចផ្តើមពណ៌មាស: ៦,៦៨៣ យ៉ាដ
  • ចំនុចផ្តើមពណ៌ខៀវ: ៦,២១៥ យ៉ាដ
  • ចំនុចផ្តើមពណ៌ស: ៥,៨០៨ យ៉ាដ
  • ចំនុចផ្តើមពណ៌ក្រហម: ៥,៣៤៩ យ៉ាដ

Course and Slope rating:

  • ចំនុចពណ៌ខ្មៅ៖​​​  ៧៥.០/១២៩​
  • ចំនុចពណ៌មាស៖​  ៧១.៤/១២៥
  • ចំនុចពណ៌ខៀវ៖  ៦៨.៨/១២១
  • ចំនុចពណ៌ស៖  ៦៦.៨/១១៨
  • ចំនុចពណ៌ក្រហម៖  ៦៩.៩/១១៨
Hole 1/Par 4 Yard 408,378,346,326,295
Hole 4/Par 4/Yard 409,367,336,299,267
Hole 7/Par 3/Yard 196,175,153,147,122
Hole 10/Par 4/Yard 386,328,321,288,260
Hole 13/Par 3/Yard 163,152,122,104,95
Hole 16/Par 4/Yard 406,369,342,332,305
Hole 2/Par 5 Yard 616,576,549,514,477
Hole 5/Par 4/Yard 412,367,330,304,295
Hole 8/Par 5/Yard 604,568,531,518,477
Hole 11/Par 5/Yard 530,503,475,443,433
Hole 14/Par 4/Yard 413,358,341,326,285
Hole 17/Par 5/Yard 661,547,499,457,449
Hole 3/Par 3/ Yard 210,188,166,160,135
Hole 6/Par 4/Yard 439,398,366,353,307
Hole 12/Par 4/Yard 378,358,335,324,304
Hole 15/Par 3/Yard 176,156,150,133,124
Hole 18/Par 4/Yard 440,406,384,355,323